Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyen Van Toan)
 • (thxuanngoc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VE_DAY_NGHE_EM1.swf CAM_ON_MOT_DOA_XUAN_NGOI2.swf NGUOI_OI_HAY_VE1.swf IMG_1231.jpg IMG_1230.jpg ThangTuVeAnhTho.mp3 MOI_NGAY_TOI_CHON_MOT_NIEM_VUI.swf HA_LONG_BIEN_NHO1.swf DUNG_VI_EM_LA_BIEN_21.swf HOI_THI_KHEO_TAY_HAY_LAM_11.swf ConDuongMuaOldVersion.mp3 TinhYeuCuaMeTHu_TRang.mp3 BongHongCaiAoThu_Trang.mp3

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường Tiểu học Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Đinh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QD VE TIEU CHUAN DANH GIA CHAT LUONG GD TIEU HOC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thanh Hùng
  Ngày gửi: 05h:45' 16-03-2009
  Dung lượng: 113.6 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 04/2008/QĐ-BGDĐT
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
  trường tiểu học

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
  Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-BDGĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Ban Tuyên giáo TƯ;
  - UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan trực thuộc CP;
  - Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Như Điều 3;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&KĐ.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

  (Đã ký)


  Bành Tiến Long
  
  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  QUY ĐỊNH
  Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 04 /2008/QĐ-BGDĐT
  ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
  2. Văn bản này áp dụng đối với trường tiểu học thuộc các loại hình công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  Điều 2. Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
  1. Chất lượng giáo dục trường tiểu học là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục tiểu học quy định tại Luật Giáo dục.
  2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học là mức độ yêu cầu và điều kiện mà trường tiểu học phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
  Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học được ban hành làm công cụ để trường tiểu học tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục tiểu học; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để cha mẹ học sinh lựa chọn trường cho con em của họ.  Chương II
  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC

  Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
  1. Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, bao gồm:
  a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua
   
  Gửi ý kiến